• 20 MAR 19
    • 0

    Likwidacja spółki

    Do dokonania likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest przeprowadzenie jej procesu likwidacyjnego. Otwarcie likwidacji spółki następuje w dniu powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Wówczas do nazwy spółki dołącza się człon “w likwidacji”.

    Likwidatorami są zazwyczaj członkowie Zarządu, chyba że inaczej stanowi umowa spółki.
    Do zadań likwidatorów należy między innymi:
    – ogłoszenie rozwiązania spółki,
    – ogłoszenie likwidacji,
    – wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności,
    – sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
    – złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki i innych dokumentów do sądu rejestrowego,
    – złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

    Warto podkreślić, że w przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb wierzycieli konieczne jest złożenie wniosku o upadłość. W przeciwnym razie likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z zaniechania tej czynności. Ich odpowiedzialność jest taka sama jak członków Zarządu.

    Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzaniu likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chcą Państwo, aby ktoś przeprowadził Was przez procedurę likwidacyjną serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

    Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply