Każda jednostka zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości w swojej firmie.

Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych łącznie z procesami takimi jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja, akumulacja.

Podstawowym elementem składowym rachunkowości jest księgowość i stanowi jej rejestracyjną część.

Elementy rachunkowości to także:
– rachunek kosztów
– sprawozdawczość finansowa

Te trzy elementy rachunkowości zawierają wiele informacji rachunkowych, a każdy z nich ma inne zadania.

Księgowość zajmuje się rejestrowaniem zmian w składnikach majątku oraz źródłach ich pochodzenia. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na majątek jednostki gospodarczej.

Rachunek kosztów, inaczej kalkulacja, polega na ustalaniu kosztu jednostkowego wytworzonego dobra, a także dostatecznej informacji o poniesionych z tego tytułu kosztów.

Sprawozdawczość finansowa to ostatni z elementów rachunkowości. W jego zakresie przygotowuje się informacje o stanie działalności gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych. Dane pochodzą z ksiąg rachunkowych, tak więc pokazują jasną sytuację nie tylko majątkową, ale również finansową i dochodową jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *