Konta księgowe powstały w celu ewidencjonowania operacji gospodarczych, które są odpowiedzialne za zmiany w stanie majątkowym danego podmiotu gospodarczego. Jest to podstawowe urządzenie księgowe do rejestracji dotyczących zmian składników aktywów i pasywów, czy kosztów, przychodów, strat i zysków firmy.

Konta księgowe możemy podzielić na:

Konta bilansowe, których zadaniem jest przedstawienie zmian i stanu składników majątku i jego źródeł finansowania. Konto to jest kontem aktywów i pasywów.
Konta pozabilansowe, czyli te konta, w których zapisuje się wszelkie dodatkowe informacje, które nie występują w bilansie czy rachunku zysków i strat.

Konta wynikowe, czyli konta przychodów, kosztów, zysków i strat, a także wyników finansowych. To właśnie tam znajdują się wszelkie informacje o zarejestrowanych przychodach, sposobie ich uzyskania, czy o kosztach prowadzenia danej działalności. Dodatkowo w ramach konta wyników finansowych, znajduje się zestawienie kont wynikowych. Jego salo to składnik pasywnej części bilansu.

Konta korygujące natomiast są odpowiedzialne za korektę kont bilansowych.

Konta księgowe powinny prowadzone być systematycznie i czytelnie, natomiast nie ma konkretnie wymaganej formy ich zapisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *