Księgowość pełna jest najbardziej skomplikowaną formą prowadzenia ewidencji księgowej. Zasady jej prowadzenia regulowane są przez przepisy ustawy o rachunkowości.

Według prawa do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są m.in.: spółki handlowe (osobowe oraz kapitałowe, w tym także w organizacji) czy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. Księgowość pełną mogą prowadzić również jednostki nie zobowiązane do wprowadzenia w swojej firmie tego rodzaju ewidencji księgowej.

Obowiązkiem firm prowadzących pełną księgowość jest stosowanie się do określonych w ustawie zasad rachunkowości, rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniu finansowym.

Jednostki prowadzące pełną księgowość powinny między innymi: przyjąć zasady (politykę) rachunkowości, prowadzić księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych, okresowo ustalić lub sprawdzać drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów, dokonywać wyceny aktywów i pasywów oraz ustalać wynik finansowy czy sporządzać sprawozdania finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *