Sprawozdanie finansowe to dokument, który obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. Zestawia ono dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki dotyczące pewnego okresu.

Od 1 października 2018 przedsiębiorcy mają obowiązek składania ich w wersji elektronicznej.

Dobrze przygotowane sprawozdanie powinno być:
– zrozumiałe dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o przedsiębiorstwie, dzięki czemu będą mogli je wykorzystać,
– istotne – informacje powinny być napisane w sposób przejrzysty i jasny, a nie nadmiernie rozbudowane,
– wiarygodne, czyli pozbawione błędów rachunkowych, bezstronne, obiektywne oraz kompletne, odzwierciedlające faktyczny stan przedsiębiorstwa,
– neutralne, wzmianki w sprawozdaniu nie mogą wprost wpływać na podejmowanie ukierunkowanych decyzji,
– ostrożne, zwłaszcza przy dokonywaniu szacunków i ocen,
– kompleksowe tzn. powinny zawierać wszystkie informacje, skutki zdarzeń gospodarczych oraz składniki majątku, które przewiduje ustawa,
– porównywalne – porównywanie danych ułatwia dokonywanie pogłębionych analiz oraz trafne oceny dotyczące osiągnięć jednostki na tle innych podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *