• 13 LUT 19
  • 0

  Nowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe to dokument, który obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. Zestawia ono dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki dotyczące pewnego okresu.

  Od 1 października 2018 przedsiębiorcy mają obowiązek składania ich w wersji elektronicznej.

  Dobrze przygotowane sprawozdanie powinno być:
  – zrozumiałe dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o przedsiębiorstwie, dzięki czemu będą mogli je wykorzystać,
  – istotne – informacje powinny być napisane w sposób przejrzysty i jasny, a nie nadmiernie rozbudowane,
  – wiarygodne, czyli pozbawione błędów rachunkowych, bezstronne, obiektywne oraz kompletne, odzwierciedlające faktyczny stan przedsiębiorstwa,
  – neutralne, wzmianki w sprawozdaniu nie mogą wprost wpływać na podejmowanie ukierunkowanych decyzji,
  – ostrożne, zwłaszcza przy dokonywaniu szacunków i ocen,
  – kompleksowe tzn. powinny zawierać wszystkie informacje, skutki zdarzeń gospodarczych oraz składniki majątku, które przewiduje ustawa,
  – porównywalne – porównywanie danych ułatwia dokonywanie pogłębionych analiz oraz trafne oceny dotyczące osiągnięć jednostki na tle innych podmiotów.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply