Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązanie to można regulować miesięczne lub kwartalnie, po spełnieniu danych kryteriów. W dodatku niektórym przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych.

Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest najpowszechniejszą formą wywiązywania się z tego obowiązku. Wartości obliczane są co miesiąc narastająco. Bez znaczenia jest forma opodatkowania stosowana przez podatnika. Zaliczki na podatek dochodowy ustalane są w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku składania oświadczeń o wyborze miesięcznej formy rozliczeń i deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy.

Zaliczki uproszczone są zaliczkami w wysokości 1/2 kwoty obliczonej do dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonych w poprzednim roku podatkowym lub w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (o ile w poprzednim roku nie wystąpił dochód z działalności albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *