• 25 WRZ 18
  • 0

  Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

  Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Oprócz niej musi również prowadzić ewidencję środków trwałych.

  Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierających co najmniej:
  – liczbę porządkową,
  – datę nabycia,
  – datę przyjęcia do używania,
  – określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
  – określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
  – symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
  – wartość początkową,
  – stawkę amortyzacyjną,
  – kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji, a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
  – zaktualizowaną wartość początkową,
  – zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
  – wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
  – datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

  Wpisów do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w miesiącu przekazania ich do użytkowania, najpóźniej do końca tego miesiąca.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply