Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Oprócz niej musi również prowadzić ewidencję środków trwałych.

Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierających co najmniej:
– liczbę porządkową,
– datę nabycia,
– datę przyjęcia do używania,
– określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
– określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
– symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
– wartość początkową,
– stawkę amortyzacyjną,
– kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji, a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
– zaktualizowaną wartość początkową,
– zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
– wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
– datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Wpisów do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w miesiącu przekazania ich do użytkowania, najpóźniej do końca tego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *