Wynagrodzenie pracownika to ogół wypłat pieniężnych brutto, to znaczy bez potrąceń oraz świadczeń w naturze, które są należne ze stosunku pracy lub za wykonanie określonej pracy, wypłacane osobom fizycznym. Może być obliczane na podstawie ilości przepracowanych godzin lub efektów pracy. Wynagrodzenie brutto pomniejsza się o potrącenia obowiązkowe (np. składki na ubezpieczenie społeczne) lub dobrowolne, na które pracownik wyraził zgodę na piśmie (np. raty pożyczek). Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie uzyskane po uwzględnieniu potrąceń.

Ewidencja wynagrodzeń pracowników prowadzona jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR), gdzie ewidencjonuje się wynagrodzenia pracowników brutto wraz ze składkami ZUS finansowymi przez pracowników i zaliczkami na podatek. Rodzaj dokumentu, który może posłużyć jako podstawa dokonania wpisu do PKPiR uzależniony jest od sposobu wypłaty wynagrodzeń.

Wpis może zostać dokonany na podstawie:
– listy płac albo innych dowodów, na podstawie których pracownik własnym podpisem potwierdza kwoty otrzymania wynagrodzeń (w przypadku ich wypłaty w kasie),
– innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazania wynagrodzenia na rachunek pracownika, jeśli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie. >

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *