Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to jedna z form prowadzenia księgowości uproszczonej. Obowiązek prowadzenia tego typu ksiąg spoczywa na: osobach fizycznych; spółkach jawnych, spółkach cywilnych osób partnerskich; spółkach partnerskich. Warunkiem jest, aby wymienione wyżej podmioty:
  • w poprzednim roku obrotowym uzyskały dochód w wysokości 1,2 mld euro (w przeliczeniu na polską walutę),
  • nie prowadziły rachunkowości przed przekroczeniem tego limitu.
Dzięki takiej księdze, jesteśmy w stanie ustalić zarówno dochody, jak i straty jakie poniosło nasze przedsiębiorstwo w danym roku obrotowym. Dodatkowym atutem jest możliwość określenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku. Prowadzenie KPiR pozwala również na ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych/prawnych. Oprócz wymienionych już korzyści płynących z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, dodać warto możliwość zbierania informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.
Jak widać, prowadzenie KPiR to nie tylko monotonny obowiązek, to także czynność umożliwiająca nam wgląd w informacje dotyczące ponoszonych kosztów i przychodów naszego przedsiębiorstwa. Jest to także dobry punkt odniesienia w kwestii wyboru optymalnego rozwiązania dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *