Do 3 miesięcy od dnia bilansowego następujące podmioty:
– które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze względu na wysokie dochody lub rodzaj działalności
– dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe,
muszą spełnić obowiązek, jakim jest składanie rocznego sprawozdania finansowego.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego należy do kierownika jednostki, ale w rzeczywistości sporządza je najczęściej księgowa.

Co powinno zawierać odpowiednio skonstruowane sprawozdanie finansowe?
– BILANS- zupełny, rzetelny, ciągły i przejrzysty bilans jest bardzo ważnym składnikiem sprawozdania.

– RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- podobnie jak bilans, jest to obowiązkowy i pierwszorzędny składnik zeznania, a jego rolą jest wykazanie informacji na temat poszczególnych rodzajów działalności oraz ogólnym wyniku finansowym firmy.

– INFORMACJA DODATKOWA- ten składnik dzieli się na dwie części: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja i objaśnienie.

Dodatkowe elementy, które muszą być zawarte w sprawozdaniu tych jednostek, które są do tego zobowiązane, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
– RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- stanowi podsumowanie przepływu środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie i obrazuje trzy aspekty- przepływy z działalności: operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.

– ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM- służy przedstawieniu zmian w strukturze elementów składających się na kapitał własny firmy.

– ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO- musi ono zawierać: sprawozdanie z działalności, uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat, opinie biegłego rewidenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *