• 02 MAR 20
  • 0

  Składanie rocznego sprawozdania finansowego

  Do 3 miesięcy od dnia bilansowego następujące podmioty:
  – które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ze względu na wysokie dochody lub rodzaj działalności
  – dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe,
  muszą spełnić obowiązek, jakim jest składanie rocznego sprawozdania finansowego.

  Składanie rocznego sprawozdania finansowego należy do kierownika jednostki, ale w rzeczywistości sporządza je najczęściej księgowa.

  Co powinno zawierać odpowiednio skonstruowane sprawozdanie finansowe?
  – BILANS- zupełny, rzetelny, ciągły i przejrzysty bilans jest bardzo ważnym składnikiem sprawozdania.

  – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- podobnie jak bilans, jest to obowiązkowy i pierwszorzędny składnik zeznania, a jego rolą jest wykazanie informacji na temat poszczególnych rodzajów działalności oraz ogólnym wyniku finansowym firmy.

  – INFORMACJA DODATKOWA- ten składnik dzieli się na dwie części: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja i objaśnienie.

  Dodatkowe elementy, które muszą być zawarte w sprawozdaniu tych jednostek, które są do tego zobowiązane, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
  – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH- stanowi podsumowanie przepływu środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie i obrazuje trzy aspekty- przepływy z działalności: operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.

  – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM- służy przedstawieniu zmian w strukturze elementów składających się na kapitał własny firmy.

  – ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO- musi ono zawierać: sprawozdanie z działalności, uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat, opinie biegłego rewidenta.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply