Od 2019 roku obowiązują nowe zasady składania sprawozdań finansowych. Warto jednak podkreślić, że nie każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do sporządzania sprawozdania finansowego. Obowiązek ten leży po stronie podmiotów prawnie zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub przedsiębiorców, którzy dobrowolnie postanowili prowadzić księgowość swojej firmy w formie pełnej.

Sprawozdanie finansowe, aby było uznane za prawidłowe musi być kompletne, co oznacza, że musi składać się z następujących elementów:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacje dodatkowe
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Zestawienia zmian w kapitale

Ponadto prócz samego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego należy załączyć również sprawozdanie z działalności firmy, uchwałę wspólników o podziale zysku oraz sprawozdanie biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe należy przygotować w formacie XML, a następnie podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego. Odpowiednio przygotowany dokument należy przekazać do urzędu drogą elektroniczną. Powinno nastąpić to najpóźniej 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez uchwałę wspólników. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym wówczas powinno nastąpić to najpóźniej 15. lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *