Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Istnieją dwa źródła pozyskiwania majątku – kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Kapitały (fundusze) własne są przekazane jednostce przez właścicieli oraz wypracowane w trakcie trwania działalności gospodarczej. Natomiast kapitały (fundusze) obce są to wszystkie zobowiązania.

Suma aktywów musi być zawsze równa sumie pasywów. Oznacza to, że każdy składnik aktywów musi mieć swoje źródło pochodzenia. Jest to tzw. równowaga bilansowa.

Podział pasywów w bilansie:
1. Kapitał (fundusz) własny w skład, którego wchodzą – kapitał podstawowy, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
2. Zobowiązania, czyli kapitał obcy dzieli się na: rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *