• 25 SIE 16
  • 0

  Sporządzanie dokumentów księgowych

  Wszystkie operacje gospodarcze muszą być potwierdzone właściwymi dokumentami zawierającymi ich opis. Dokumenty podlegające księgowaniu nazywamy dowodami księgowymi. Dokumenty księgowe muszą zapewniać rzetelne, a więc zgodne ze stanem faktycznym, dane o przebiegu tych operacji. Sporządzanie dokumentów księgowych musi być zgodne z wymaganiami określonymi ustawą o rachunkowości.

  Nieprzestrzeganie zasad nie tylko sporządzania, ale również kontroli obiegu dokumentów księgowych sprawia, że wewnętrzna kontrola może być nieskuteczna, a w konsekwencji może kwestionować interesy firmy, dlatego ważne jest głównie zapewnienie:
  – zgodności dokumentów z formalnoprawnymi wymaganiami, ustalającymi minimum elementów, od których zależy prawidłowość dowodu księgowego,
  – zgodności danych zawartych w dowodach księgowych ze stanem faktycznym, dotyczącym danej operacji,
  – terminowości sporządzania dokumentów i przekazywania ich do księgowości,
  – ochrony dokumentów przed kradzieżą, uszkodzeniem, zaginięciem lub zniszczeniem, a także dostępem do nich osób nieupoważnionych,
  – kontroli dokumentów pod względem formalnorachunkowym i merytrocznym.

  Innymi słowy sporządzanie dokumentów księgowych powinno być rzetelne, dokładne oraz wolne od błędów rachunkowych.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply