Każda firma, w której prowadzi się rachunkowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązana jest do wykonania rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe wykonuje się po zamknięciu ksiąg rachunkowych w terminie do trzech miesięcy. Uwzględnia się w nim miedzy innymi osiągnięty w tym czasie wynik finansowy, stan majątkowy po zakończeniu danego okresu obrachunkowego oraz dodatkowe informacje o stanie finansowym jednostki.

Wszelkie informacje o stanie finansowym przedsiębiorstwa jakie znaleźć można w sprawozdaniu określają zawarte w nim dokumenty. W każdym sprawozdaniu finansowym znajdzie się bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat.

Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat odbywa się po zamknięciu księgi rachunkowej, gdyż to zawarte w nich zapisy operacji gospodarczych pozwalają między innymi określić stan składników majątku i źródeł jego finansowania oraz osiągnięty w czasie roku wynik finansowy – zysk lub stratę. Podczas sporządzania bilansu pod uwagę bierze się stan końcowy kont bilansowych oraz wartości na kontach korygujących. Natomiast w czasie sporządzania rachunku zysków i strat uwzględnia się obroty na kontach wynikowych – kosztowych i przychodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *