Sporządzanie rachunku zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. W załączniku do ustawy o rachunkowości znaleźć można specjalny wzór do tego rachunku. Zgodnie z jego postanowieniami do sporządzenia stosować powinno się zasadę ciągłości, kontynuacji działania, ostrożnej wyceny, a także istotności.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nie narzuca konkretnego układu jak sporządzanie rachunku zysków i strat powinno być wykonane. Podobnie jak w przypadku bilansu sporządzanie rachunku zysków i strat precyzuje przychody, koszty finansowe, obciążenia z tytułu podatków, oraz sumy kwot z tytułu zysków lub strat po opodatkowaniu powstałych przy wycenie wartości pomniejszonej o koszty sprzedaży aktywów.

Najważniejszą zasadą stosowaną przy sporządzaniu rachunku zysków i strat jest tzw. zasada współmierności kosztów i przychodów, która mówi, że w danym okresie na wynik wpływają zrealizowane w tym okresie przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty. Drugą zasadą jest tzw. memoriał czyli obowiązkowe ujęcie wszelkich operacji gospodarczych dotyczących danego roku, niezależnie od tego czy zostały opłacone czy nie, nawet jeżeli zapłata nastąpi dopiero w następnym okresie sprawozdawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *