• 24 LUT 20
  • 0

  Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

  Najważniejszy raport jednostki gospodarczej to roczne sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorstwach, które prowadzą pełną księgowość.

  Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego należy zazwyczaj do obowiązków księgowej/księgowego. Jest także możliwość sporządzenia zeznania osobiście, przez kierownika jednostki lub powierzeniu jednorazowej obsługi odpowiedniemu biuru rachunkowemu.

  Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego – jak zrobić to prawidłowo?
  1. Przygotowanie dobrze skonstruowanego wprowadzenia – musi znaleźć się w nim duża ilość wiadomości o firmie, o jej głównych celach i zasadach.
  2. Wycena majątku w ujęciu bilansowym – niezbędne przed wykonaniem tej czynności jest wcześniejsze przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w firmie. Ważne też, aby właściwie wycenione aktywa i pasywa umieścić w odpowiednich miejscach.
  3. Sporządzenie rachunku zysków i strat – odpowiednie zestawienie strumieni przychodów ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych z kosztami firmy.
  4. Przegląd ekonomiczny firmy – zawarcie czytelnego przeglądu rozwoju działalności i jej sytuację ekonomiczną.
  5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania – złożone do 3 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie, powinno zostać zatwierdzone do 6 miesięcy -również od tego dnia.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply