Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec każdego roku obrotowego. Jest to najważniejszy raport z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej tej firmy oraz wyników finansowych, które uzyskała z prowadzonej działalności. Sprawozdanie finansowe składa się z :
– wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
– rachunku zysków i strat nazywanego także rachunkiem wyników,
– bilansu,
– zestawienia zmian w kapitale własnym,
– rachunku przepływów pieniężnych,
– dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Sporządzenie sprawozdań rocznych określone jest ściśle przepisami. Sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji o działalności gospodarczej jednostki, dlatego powinny cechować się:
– rzetelnością,
– zrozumiałością dla użytkownika,
– kompletnością,
– porównywalnością,
– sprawdzalnością,
– terminowością,
– ciągłością.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *