• 09 LIP 18
  • 0

  Sporządzenie sprawozdań rocznych

  Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec każdego roku obrotowego. Jest to najważniejszy raport z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

  Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej tej firmy oraz wyników finansowych, które uzyskała z prowadzonej działalności. Sprawozdanie finansowe składa się z :
  – wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  – rachunku zysków i strat nazywanego także rachunkiem wyników,
  – bilansu,
  – zestawienia zmian w kapitale własnym,
  – rachunku przepływów pieniężnych,
  – dodatkowych informacji oraz objaśnień.

  Sporządzenie sprawozdań rocznych określone jest ściśle przepisami. Sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji o działalności gospodarczej jednostki, dlatego powinny cechować się:
  – rzetelnością,
  – zrozumiałością dla użytkownika,
  – kompletnością,
  – porównywalnością,
  – sprawdzalnością,
  – terminowością,
  – ciągłością.

  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply