Rachunek zysków i strat określany jest także mianem rachunku wyników. Jest to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Sporządzenie rachunku zysków i strat jest obowiązkiem podmiotów, które prowadzą księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

Rachunek zysków i strat informuje o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa oraz o tym jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności. Treść i układ rachunku zysków i strat w Unii Europejskiej określona jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat są dwa. Rachunek zysków i strat może zostać sporządzony w wariancie kalkulacyjnym lub wariancie porównawczym. W wariancie kalkulacyjnym koszty klasyfikowane są pod względem miejsc, w których powstają, opierając się o kalkulacyjny układ kosztów. W wariancie porównawczym koszty klasyfikowane są pod względem miejsca ich rodzajów, opierając się na układzie kosztów.

Struktura rachunku zysków i strat:
– przychody i zyski,
– koszty i straty,
– przychody z działalności operacyjnej,
– koszty działalności operacyjnej,
– pozostałe przychody i koszty operacyjne,
– przychody finansowe,
– koszty finansowe,
– straty i zyski nadzwyczajne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *