• 21 MAJA 18
  • 0

  Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat

  Rachunek zysków i strat określany jest także mianem rachunku wyników. Jest to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Sporządzenie rachunku zysków i strat jest obowiązkiem podmiotów, które prowadzą księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

  Rachunek zysków i strat informuje o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa oraz o tym jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności. Treść i układ rachunku zysków i strat w Unii Europejskiej określona jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

  Sposoby sporządzania rachunku zysku i strat są dwa. Rachunek zysków i strat może zostać sporządzony w wariancie kalkulacyjnym lub wariancie porównawczym. W wariancie kalkulacyjnym koszty klasyfikowane są pod względem miejsc, w których powstają, opierając się o kalkulacyjny układ kosztów. W wariancie porównawczym koszty klasyfikowane są pod względem miejsca ich rodzajów, opierając się na układzie kosztów.

  Struktura rachunku zysków i strat:
  – przychody i zyski,
  – koszty i straty,
  – przychody z działalności operacyjnej,
  – koszty działalności operacyjnej,
  – pozostałe przychody i koszty operacyjne,
  – przychody finansowe,
  – koszty finansowe,
  – straty i zyski nadzwyczajne.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply