Prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych stanowi obowiązek w wielu przedsiębiorstwach. Nie polega on tylko na samej ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych. To również między innymi sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe to dokument o bardzo dużym znaczeniu, nie tylko dla samego kierownictwa spółki czy organów państwowych. Dostarcza bardzo istotnych informacji użytkownikom zewnętrznym takim, jak pożyczkodawcy, inwestorzy czy banki. Powoduje to, że czuwanie nad jego prawidłowym sporządzeniem staje się ważną kwestią. Dlatego też sprawozdania finansowe większych przedsiębiorstw, poddaje się obowiązkowemu badaniu księgowemu zwanemu także audytem.

Sprawozdanie finansowe spółki należy sporządzić pod koniec każdego okresu obrachunkowego. W jego skład powinny wejść takie dokumenty jak:
– wprowadzenie,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe informacje i objaśnienia,

Dokument ten składa się nie tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale również w Urzędzie Skarbowym. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy dołączyć również uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty oraz jeżeli istnieje taki obowiązek, opinię biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *