Karta stałego pobytu jest dokumentem uprawniającym osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania i pracy na terenie Polski. Aby karta została wydana należy złożyć odpowiedni wniosek do wojewody oraz spełnić określone kryteria. Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na okres nieoznaczony, natomiast karta ważna jest 10 lat. Procedura zezwolenia na pobyt stały toczy się w urzędzie wojewódzkim, w wydziale do spraw cudzoziemców.Watch Brothers (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

Aby obcokrajowiec mógł otrzymać zezwolenie na pobyt stały musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:
– być dzieckiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały,
– być dzieckiem obywatela polskiego i pozostawać pod jego opieką,
– pozostawać w związku małżeńskim przynajmniej 3 lata przed złożeniem wniosku z obywatelem polskim,
– być osobą polskiego pochodzenia i chcieć na stałe osiedlić się w Polsce,
– być ofiarą handlu ludźmi i spełniać określone wymagania,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkać w Polsce nieprzerwanie przez 5 lat np. posiadając status uchodźcy,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkać w Polsce nieprzerwanie przez 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
– być osobą, której udzielono w Polsce azylu,
– posiadać ważną Kartę Polaka i chcieć na stałe osiedlić się w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *